آسان انتخاب کنید

نکات ضروری در این‌ روزهای کرونایی

کرونا
کرونا

❌نکات ضروری در این‌ روزهای کرونایی

🔹اگه ناقل کرونا ماسک نداشته باشه و شماهم ماسک نداشته باشید احتمال انتقال ویروس به شما 100% هست

🔸اگه ناقل کرونا ماسک نداشته باشه و‌ شما ماسک داشته باشید احتمال سرایتش به شما 70% هست
🔹اگه ناقل ماسک داشته باشه و شما نداشته باشید احتمال سرایتش کرونا به شما فقط 5% درصده

🔸و‌ اگه ناقل و شما باهم ماسک داشته باشید احتمال سرایت ویروس کرونا به شما فقط 1.5% هست

😷❤️به احترام سلامتی اطرافیانتان ماسک بزنید.

بهداشت ترکیه امروز بیشترین تعداد بیماران بهبود یافته را داشت

به این مطب امتیاز بدهید

مقایسه ملک ها

مقایسه