آسان انتخاب کنید

در صورتی که به هردلیلی توسط پلیس ترکیه دستگیر شدید اولین اقدامی که می کنید چه باید باشد ؟


در صورتی که به هردلیلی توسط پلیس ترکیه دستگیر شدید اولین اقدامی که می کنید چه باید باشد ؟

در صورت بازداشت در کشور ترکیه شما از تمام حقوقی که اتباع ترک حین بازداشت از آن ها برخوردار میشوند، میتوانید بهره مند شوید. درخواست وکیل یکی از این حقوق است. کافی است شما قبل از هر اقدام یا صحبت یا پاسخ به سوالی درخواست کنید که من وکیل نیاز دارم.

در اینصورت ترتیبات اخذ وکیل در خصوص شما انجام میشود و حتی اگر هیچ پولی هم نداشته باشید، از طریق قسمت معاضدت فضایی کانون وکلا برای شما وکیل معرفی میشود. همچنین شما میتوانید درخواست مترجم کنید. در این صورت مترجم مربوط به زبان شما حاضر خواهد شد و حتی اگر هیچ پولی نداشته باشید برای شما انجام وظیفه خواهد نمود.

از طرف دیگر، برای آشنایی شما هموطنان از حقوق خود در هنگام دستیگری یا بازداشت، متن ماده ۱۹ قانون اساسی ترکیه عینا آورده میشود. مطابق این ماده که در مورد حقوق متهمین است ” هرانسانى داراى آزادى فردى و امنيت است. افراد دستگيرشدهبايد حداكثر ظرف ۴۸ ساعت و درمورد جرايم ارتكابى جمعى حداكثر تا ۴ روز بهنزديكترين دادگاه معرفى شوند. متهمان حق دارند از دادگاه بخواهند كه ظرف مدت معقول محاكمه و بازپرسى شوند يا در جريان رسيدگى آزاد باشند. مدتهاى مذكور درزمانهاى حالت فوقالعاده، حكومت نظامى و جنگ قابل تمديد هستند. دلايل دستگيرى يا بازداشت بايد فوراً به صورت كتبى و درصورت عدم امكان بهصورت شفاهى اعلام شود. در مورد اتهامات جمعى، دلايل مذكور حداكثر تا حضور دردادگاه اعلام مىشود. بايد در صورت عدم وجود مانعى، فوراً از وضعيت افراد دستگيرشده يا بازداشتى وموضوع محاكمه و بازپرسى آنان به نزديكانشان اطلاع داد. آزادى افراد بازداشت شده بهقيد ضمانت ممكن است. بازداشتشدگان حق دارند در مورد بازپرسى و محاكمهشاندر زمان معقول و يا آزادى فوريشان در صورت مغايرت بازداشت آنان با قانون به مراجعصلاحيتدار مراجعه نمايند. افرادى كه خارج از شرايط فوق به انجام امرى مجبور شده و متضرر شوند، خسارتآنان از طرف دولت جبران مىشود.”

مطالعه و اطلاع دقیق از مفاد این ماده قانون اساسی ترکیه برای هموطنان مقیم ترکیه مهم است. در صورتی که مفاد گفته شده در ماده فوق رعایت نشود، ضمن گزارش میتوانید درخواست خسارت از دولت نمایید.

همچنین مطابق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ترکیه، ” بازداشت و یا تمدید آن با دستور قاضی به یکی از نزدیکان شخص بازداشت شده اطلاع داده میشود. علاوه بر آن در صورتی که مغایر اصول رسیدگی نباشد، شخص بازداشت شده میتواند شخصا موضوع بازداشت خود را به یکی از نزدیکان خود و یا شخص دیگری اطلاع دهد. در صورتی که شخص بازداشت شده خارجی باشد و مخالفت ننماید، موضوع بازداشت به کنسولگری متبوع شخص بازداشت شده اطلاع داده میشود.”

پس به زبان ساده اگر شما در ترکیه بازداشت شدید میتوانید شخصا و از طریق مقامات با یکی از نزدیکان یا هر شخص دیگری تماس حاصل کرده و موضوع بازداشت خود را به آن ها اطلاع دهید. همچنین خود دادگاه در صورتی که شما مخالفت ننمایید، ملزم است موضوع بازداشت شما را به کنسولگری های ایران اطلاع دهد.

علاوه بر این ها شما میتوانید خودتان پس از آزادی و یا از طریق یکی از نزدیکانتان، موضوع بازداشت را به کنسولگری یا سفارت ایران در ترکیه اطلاع دهید تابه طریق مقتضی راهنمایی شوید

مقایسه ملک ها

مقایسه